Przeciwdziałanie korupcji w biznesie

Kod szkolenia: 
PKB

Korzyści

15 września 2006 r. Polska ratyfikowała Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych z 31 października 2003 r. przeciwko korupcji, która określa m.in. obowiązki prewencyjne dla sektora prywatnego. Wiążąca Polskę konwencja przewiduje też obowiązek tworzenia i prowadzenia polityki i procedur antykorupcyjnych w biznesie. W 2012 r. odbędzie się pierwsza ewaluacja stosowania tej konwencji. Podobnie stanowią jeszcze inne regulacje międzynarodowego prawa antykorupcyjnego, w tym rozwiązania unijne.

Korzyściami wyniesionymi ze szkolenia są:

 1. poznanie uwarunkowań międzynarodowego prawa antykorupcyjnego, w szczególności w zakresie dotyczącym przedsiębiorczości prywatnej; rządowych programów w zakresie przeciwdziałania korupcji w obrocie gospodarczym; praktycznego komentarza przestępstw łapownictwa w obrocie gospodarczym w polskim kodeksie karnym; kosztów, ryzyka i mechanizmów korupcji w biznesie
 2. przećwiczenie umiejętności prezentowania zagrożeń korupcyjnych pracownikom przedsiębiorstwa przez kadrę kierowniczą; umiejętności współpracy z przedstawicielami organów ścigania prowadzącymi dochodzenia w sprawach korupcyjnych; umiejętności percepcji sygnałów ostrzegawczych o przestępstwie korupcyjnym w przedsiębiorstwie
 3. ukształtowanie świadomości ryzyka korupcji w przedsiębiorstwie oraz pomoc przy tworzeniu programu przeciw korupcji w przedsiębiorstwach.

Posiadanie przez przedsiębiorstwo programu antykorupcyjnego i szkolenia w zakresie jego realizacji pozytywnie wpływają na różne zachowania rynkowe. Dla przykładu:

 • zwiększają szanse na uzyskanie zamówienia publicznego
 • uatrakcyjniają firmę w kontekście przekształceń, fuzji czy jej sprzedaży
 • powodują oszczędności związane z niepłaceniem łapówek innym firmom
 • dają ochronę pracownikom przed sankcjami wynikającymi z łapownictwa
 • uatrakcyjniają firmę w kontaktach z instytucjami finansowymi i kredytowymi
 • podnoszą morale pracowników.

Program

 1. Istota korupcji. Skala zjawiska, przejawy, przyczyny i skutki
 2. Przestępstwo korupcji w obrocie gospodarczym w prawie polskim. Charakterystyka znamion przestępczych. Przykłady interpretacji prawnej korupcyjnych zachowań przestępczych w obrocie gospodarczym
 3. Kryminalizacja zachowań korupcyjnych w biznesie w prawie wybranych państw oraz w Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych oraz przestępstwa korupcyjne w prywatnym obrocie gospodarczym w Konwencji ONZ przeciwko korupcji. Istota międzynarodowego prawa antykorupcyjnego. Klasyfikacje
 4. Mechanizmy korupcyjne w biznesie. Formy łapówek w biznesie. Klasyfikacje. Charakterystyki. Przykłady
 5. Ocena ryzyka korupcji w biznesie. Modelowanie profilu ryzyka korupcji biznesie. Wywiady profilujące. Definiowanie prawdopodobieństwa. Definiowanie skutków
 6. Koszty korupcji w biznesie
 7. Kategorie sprawców korupcji w biznesie
 8. Istota i elementy polityki antykorupcyjnej w biznesie. Cel polityki. Definicje najważniejszych elementów polityki i definicja korupcji. Odpowiedzialność poszczególnych osób i struktur w przedsiębiorstwie. Zarządzanie ryzykiem. Zgłaszanie przypadków korupcji. Dochodzenie wewnętrzne w przedsiębiorstwie. Działania podejmowane po dochodzeniu
 9. Znaczenie kodeksów etyki w biznesie
 10. Rozpoznawanie i wykrywanie zachowań korupcyjnych w biznesie – działania wewnętrznych struktur przedsiębiorstwa. Przykłady funkcjonowania struktur compliance w przedsiębiorstwach w Polsce i na świecie
 11. Dochodzenia policyjne w sprawach korupcyjnych. Metody gromadzenia dowodów. Czynności procesowe w przedsiębiorstwach

Uczestnicy

Z uwagi na znamiona art. 296 lit. a Kodeksu karnego szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zajmujących stanowiska kierownicze, w szczególności dla osób zajmujących się dziedzinami o podwyższonym ryzyku, np. księgowością, zaopatrzeniem, obsługą klienta, zarządzaniem projektami.

Czas trwania

1 dzień / 8 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Dr Wiesław Jasiński – doktor nauk prawnych, od ponad 20 lat związany z organami ścigania, w szczególności w obszarze zwalczania przestępczości finansowej. Wiele lat dydaktyk, a następnie dyrektor w Instytucie Kształcenia Funkcjonariuszy Służb Państwowych Zwalczających Przestępczość Zorganizowaną i Terroryzm Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W Centralnym Biurze Antykorupcyjnym od momentu jego powołania, w latach 2007-2010 – dyrektor delegatury CBA w Gdańsku.

Od 1997 r. wykładowca MSBiF w Katowicach; autor jedynego na rynku komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych dochodów oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu z 16 listopada 2000 r.

Ekspert Rady ds. Informacji Finansowej przy Ministrze Finansów oraz Multidisciplinary Group on Organized Crime przy Radzie Europejskiej; autor książek na temat prania pieniędzy oraz ponad 120 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.