Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
w polskich instytucjach finansowych

Kod szkolenia: 
P01

Korzyści

Zdobycie koniecznej wiedzy o przestępstwie prania pieniędzy oraz celach i zadaniach nałożonych Ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych i nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, jak również o proponowanych zmianach do ww. ustawy spowodowanych implementacją zapisów III Dyrektywy KE i obowiązkach z nich wynikających.

Kreowanie właściwych postaw pracowników instytucji obowiązanych do efektywnej i skutecznej współpracy w ramach systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Zdobycie wiedzy o zasadach i trybie wymiany informacji oraz współdziałaniu pomiędzy bankami i innymi instytucjami obowiązanymi a Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Program

 1. Nielegalne i nieujawnione źródła wartości majątkowych
 2. Przestępstwo prania pieniędzy
 3. Metody prania pieniędzy
 4. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych – podstawowe obowiązki
 5. Zasady typowania transakcji - typologia transakcji związanych z praniem pieniędzy
  (Typologia szczególna – banki. Szczegółowe kryteria typowania, typologia transakcji podejrzanych)
 6. Program „Poznaj swojego klienta” (symptomy prania pieniędzy – dział kredytowy, księgowość finansowa,
  kasjerzy)
 7. Wewnętrzne procedury w instytucjach obowiązanych
 8.  Zasady przekazywania informacji przez instytucje obowiązane
 9.  Zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w świetle ustawy
 10.  Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane przepisów ustawy i aktów wykonawczych
 11.  Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
 12.  Przykłady spraw o pranie pieniędzy w Polsce – studium przypadków
 13.  Metody prania pieniędzy przy działalności kredytowej. Warianty prania pieniędzy za pomocą kredytów
   i pożyczek. Wybrane metody prania pieniędzy związane z funkcjonowaniem instytucji finansowej
   (pożyczki i darowizny, rachunek fikcyjny, skrzynka rozdzielcza, transakcje wymiany walut, gwarancje,
   akredytywy i inkasa, pranie pieniędzy z wykorzystaniem rachunków prowadzonej dla tej samej osoby,
   maklerski rachunek przelotowy, umowy leasingu, transakcje spekulacyjne, transakcje rodzinne, umowy
   faktoringu, słupy i przedsiębiorstwa symulujące, wykorzystywanie form  zabezpieczeń majątkowych).
   Praktyczne przykłady – ćwiczenia w grupach
 14.  Obszary ryzyka, bankowość internetowa, a pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu
 15.  Wykrywanie transakcji mogących mieć związek z  finansowaniem terroryzmu
 16.  Modele rachunków wzorcowych

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych w banakch za realizację poszczególnych postanowień Ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych i nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Czas trwania

1 dzień / 8 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Ekspert-praktyk, doświadczony dydaktyk.

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.