Pułapki bilansowe, kreatywna księgowość
- zaawansowana ocena sprawozdań finansowych dla celów kredytowych

Kod szkolenia: 
K08

Korzyści

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy o nowej filozofii Uor, nowym podejściu do analizy sprawozdań finansowych, nowych schematach księgowych. Wskazanie nowych wyzwań stojących przed analitykami, w szczególności uwzględnienie kluczowej, w stosunku do analizy wskaźnikowej, roli przepływów pieniężnych w związku z rozdźwiękiem pomiędzy memoriałowymi wynikami finansowymi a faktycznym cash flow oraz coraz powszechniejszym zjawiskiem kreatywnej księgowości.

Program szkolenia realizowany jest pod kątem przyszłych analiz dla celów kredytowych.    

Metoda

Część teoretyczna wspierana jest praktycznymi przykładami prezentowanymi na rzutniku multimedialnym.

Program

I. Omówienie systemu prawa bilansowego w Polsce z uwzględnieniem zmian w Ustawie o rachunkowości 2002

II. Wprowadzenie systemu standardów rachunkowości

 1. Krajowe Standardy Rachunkowości
 2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

III. Zasady rachunkowości

IV. Zmiany w zasadach rachunkowości

 1. Metazasada – prymat treści ekonomicznej operacji gospodarczej nad jej formą prawną (zmiana filozofii sporządzania sprawozdań finansowych)
 2. Wzmocnienie zasady memoriału

V. Memoriałowe wyniki finansowe a zdolność do obsługi zadłużenia implikacje art. 70 Prawa bankowego

VI. Rachunek zysków i strat (RZS) najważniejsze zmiany wprowadzone przez MSR-y, w tym nowe schematy księgowań, w tym m.in.:

 1. Niefakturowane przychody ze sprzedaży (nowe zasady rozliczeń kontraktów długoterminowych)
 2. Koszty niewykorzystanych mocy produkcyjnych
 3. Amortyzacja ekonomiczna i podatkowa, economic life i useful life – pojęcie wartości rezydualnej przy amortyzacji
 4. Nowe podejście do rezerw – obecnie odpisów aktualizujących
 5. Nowe podejście do różnic kursowych, w tym m.in. wbudowane instrumenty pochodne
 6. Podatki odroczone (rezerwa i aktywo z tytułu podatków odroczonych)
 7. Memoriałowe wyniki finansowe a faktyczne przepływy pieniężne w przedsiębiorstwie

VII. Bilans

 1. Nowa koncepcja budowy bilansu – nowa definicja aktywów
 2. Omówienie pojemności najważniejszych, zmienionych pozycji bilansu
 3. Zasady wyceny:
  • cena nabycia
  • koszt wytworzenia
  • cena sprzedaży netto
  • wartość godziwa
  • trwała utrata wartości
 4. Nowa wycena aktywów i pasywów, problem odpisów aktualizacyjnych:
  • wartości niematerialne i prawne
  • rzeczowe aktywa trwałe
  • inwestycje
  • rzeczowe składniki aktywów obrotowych (w tym zapasy)
  • należności
 5. Nowe zasady rozliczania realizowanych projektów inwestycyjnych (środki trwałe w budowie)
 6. Nowa definicja i nowe ujęcie inwestycji
 7. Nowe ujęcie leasingu
 8. Nowe ujęcie wartości firmy
 9. Kapitały własne – interpretacja kapitału z aktualizacji wyceny
 10. Nowe rezerwy w pasywach
 11. Wycena aktywów i pasywów w warunkach braku założenia o kontynuacji działania (ważne przy monitoringu i restrukturyzacji)
 12. Wycena zobowiązań pozabilansowych

VIII. Rachunek przepływów pieniężnych (RPP)

 1. Idea budowy RPP i znaczenie w systemie sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa
 2. Układ bezpośredni – nowość
 3. Pośredni układ RPP – omówienie korekt
 4. Interpretacja rachunku przepływów pieniężnych

Uczestnicy

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników banku zajmujących się analizą wniosków kredytowych przedsiębiorstw prowadzących pełną księgowość.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Wieloletni praktyk bankowy z doświadczeniem w biznesie

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.