Rachunek opłacalności oraz ryzyka projektów inwestycyjnych

Program

I DZIEŃ

1.  Inwestycje podmiotów gospodarczych

   1.1 Podstawowe pojęcia

   1.2 Inwestycje rzeczowe, finansowe i  inwestycje w czynnik ludzki

   1.3 Cykl rozwojowy projektu (przedsięwzięcia) inwestycyjnego

 

2. Wartość pieniądza w czasie

   2.1 Oprocentowanie proste i składane

   2.2 Dyskontowanie proste i składane

   2.3 Kapitalizacja odsetek

   2.4 Nominalna i efektywna stopa procentowa

   2.5 Strumienie gotówki

 

3. Finansowanie projektów inwestycyjnych

   3.1 Kapitał własny, a kapitały obce

   3.2 Leasing jako źródło finansowania inwestycji

   3.3 Inne formy finansowania projektów inwestycyjnych

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

 

II DZIEŃ

4. Statyczne metody oceny projektów inwestycyjnych

   4.1  Okres zwrotu nakładów

   4.2. Księgowa stopa zwrotu

   4.3  Analiza progu rentowności

   4.4  Analiza wrażliwości

 

5. Dynamiczne metody oceny przedsięwzięć rozwojowych

   5.1 Wartość zaktualizowana netto

   5.2 Wewnętrzna stopa zwrotu

   5.3 Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu

   5.4 Wskaźnik rentowności

   5.5 Opcje realne w innowacyjnych projektach inwestycyjnych

 

6. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka

   6.1 Pojęcie i rodzaje ryzyka

   6.2 Ryzyko, a opłacalność inwestycji

   6.3 Klasyfikacja metod oceny ryzyka projektów inwestycyjnych

Uczestnicy

Szkolenie kierowane jest dla kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, specjalistów i inżynierów pracujących w działach: badania i rozwój, projektowych i innowacyjnych. Przeznaczone jest także dla osób zajmujących się finansami, zarządzaniem płynnością finansową, rynkiem pieniężnym i kapitałowym, współpracą przemysłu z jednostkami badawczo-rozwojowymi, współpracą z instytucjami finansowymi, w tym m. in. opracowywaniem analiz finansowych, minimalizacją ryzyka. Powinny w nim wziąć udział osoby z działów: rachunkowości, podatkowych, organizacji i zarządzania, a nawet marketingu. Mogą także uczestniczyć w takim szkoleniu wszystkie te osoby, których zainteresowania są bliskie projektowaniu i prognozowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, jak i te, które zamierzają się przekwalifikować w tym kierunku.

Czas trwania

2 dni 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Menedżer-finansowiec, posiadający międzynarodowy dyplom w zakresie finansów. Pracował na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i życiowych, a także w funduszach emerytalnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie szkoleń w zakresie finansów i zarządzania. Pracuje jako starszy wykładowca akademicki na wyższych uczelniach, jak również prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów. W dorobku naukowym ma na koncie kilka artykułów i referatów wygłoszonych i opublikowanych (m.in. "Zarządzanie ryzykiem", „Innowacyjne instrumenty pochodne”, „Menedżerowie przyszłości”, „Strategie korporacji transnarodowych”, „Zarządzanie organizacją przyszłości”, „Kapitał intelektualny w dobie globalizacji”, czy „Prognozowanie w biznesie”).

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.