Rekomendacja „U” KNF – nowe obowiązki banków i zasady ich odpowiedzialności w procesie sprzedaży produktów bankowo-ubezpieczeniowych

Od kilku lat obserwuje się stały  wzrost liczby umów ubezpieczeń powiązanych z umowami bankowym (bancassurance) i to zarówno o charakterze kredytowym (umowy ubezpieczania pełnią wówczas funkcję zabezpieczenia) jak i inwestycyjnym (UFK). Wystarczy wskazać, ze w 2012 roku ponad 84% ubezpieczeń na życie zostało sprzedanych przez ubezpieczycieli za pośrednictwem banków. Taka skala oferty bankowo - ubezpieczeniowej pociąga za sobą stały wzrost ilości skarg klientów banków oraz zainteresowanie nadzorców.  Nieprawidłowości dotyczące tych produktów wskazywane w raportach Rzecznika Ubezpieczonych i pismach Komisji Nadzoru Finansowego doprowadziły do opracowania przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Rekomendacji „U”, która zostanie przyjęta pod koniec czerwca 2014 roku.

Korzyści

 • zapoznanie się z treścią Rekomendacji „U”, w szczególności w zakresie wynagradzania banku za dokonywane czynności, zasad księgowania przychodów w tytułu bancassurance, odpowiedzialności za treści umów ubezpieczenia i OWU,
 • określenie wpływu Rekomendacji „U” na treść dotychczasowej praktyki bankowej,
 •  zapoznanie się ze stanowiskiem Związku Banków Polskich dotyczącym nowej regulacji,
 • poznanie nowych zasad odpowiedzialności organów banku za  prawidłowe wdrożenie  i stosowanie Rekomendacji „U”,
 • zdobycie umiejętności wyodrębnienia w umowach ubezpieczenia i OWU klauzul abuzywnych umieszczonych w rejestrze Prezesa UOKiK oraz potencjalnych zapisów niedozwolonych.

Program

 
 1. Charakterystyka umów ubezpieczenia powiązanych z umowami bankowymi i ich rodzaje. 
 2. Rekomendacja „U” – regulacje dotyczące ubezpieczeń osobowych na cudzy rachunek (grupowych):
 • Zasady zapobiegania zjawisku misselingu.
 • Strony umowy.
 • Zasady wynagradzania za dokonywanie czynności związanych z objęciem  kredytobiorcy ubezpieczeniem.
 • Szczególne obowiązki banku przy zawieraniu umowy.
 • Zasady dostarczania umów ubezpieczenia i OWU. 
 • Zasady odpowiedzialności banku za niejasności umowy ubezpieczenia i OWU.
 • Zasady wpłaty i rozliczania składki ubezpieczeniowej oraz opłaty za objęcie ubezpieczeniem.
 • Zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia i zmiany ubezpieczyciela w czasie  trwania umowy.
 • Zasady zwrotu części składki w przypadku przedterminowej spłaty kredytu.
 • Zasady współpracy banku z uprawnionymi z umowy ubezpieczenia i ich spadkobiercami.
 1. Rekomendacja „U” - ubezpieczenie jako zabezpieczenie spłaty kredytu  (ubezpieczenia pomostowe,  ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ubezpieczenie spadku wartości nieruchomości):
 • Strony umowy, podmiot zobowiązany do zapłaty składki.
 • Zasady wynagradzania banku.
 • Szczególne obowiązki banku przy zawieraniu umowy kredytowej powiązanej z ubezpieczeniem jako zabezpieczeniem interesu banku.
 • Zasady współpracy banku z uprawnionymi z umowy ubezpieczenia i ich spadkobiercami.
 • Zasady odpowiedzialności organów banku za nieprawidłowości związane z bancasuurance.
 1. Ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym (UFK):
 • Rola banku przy przedstawianiu oferty klientowi.
 • Zasady wynagradzania banku za czynności pośrednictwa.
 • Strony umowy.
 • Istotne postanowienia umowne I wpływ banku na ich treść.
 • Skutki przedterminowej rezygnacji z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym.
 1. Zasady odpowiedzialności banku za niejasne zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia i klauzule abuzywne zawarte w OWU:
 • Zasady odpowiedzialności banku za niejasne zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia i klauzule abuzywne zawarte w OWU.
 • Klauzule abuzywne występujące w umowach bankowo – ubezpieczeniowych –  omówienie i wskazanie propozycji zmian.
 • Raport Rzecznika Ubezpieczonych dotyczący klauzul niedozwolonych w bancassurance.
 1. Zasady odpowiedzialności poszczególnych organów banku za prawidłowe wdrożenie i stosowanie Rekomendacji „U”.
 

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów: sprzedaży, prawnego, audytu wewnętrznego, osób współdziałających z towarzystwami ubezpieczeniowymi, dyrektorów placówek i pracowników dokonujących czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia.

Czas trwania

1 dzień / 8 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Katarzyna Marczyńska- arbiter bankowy

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.