Rozpatrywanie reklamacji przez podmioty rynku finansowego

Korzyści

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości prawnej w odniesieniu do wymogów stawianych podmiotom rynku finansowego przez przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji i o Rzeczniku Finansowym, a w efekcie zmniejszenie ryzyka prawnego związanego z rozpatrywaniem reklamacji przez te podmioty.

Program

 1. Nowe obowiązki podmiotów rynku finansowego związane z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji i o Rzeczniku Finansowym.

  • zakres obowiązywania ustawy
  • obowiązki dotyczące rozpatrywania reklamacji wynikające z innych przepisów
 2. Problemy interpretacyjne wynikające z ustawy.
  • definicja klienta
  • definicja reklamacji
  • skutek niedotrzymania terminu na rozpatrzenie reklamacji
 3. Przebieg procesu reklamacyjnego.
  • sposób złożenia reklamacji i dokumentacja wymagana od klienta
  • termin udzielenia odpowiedzi
  • treść odpowiedzi na reklamację
  • tryb odwoławczy
 4. Ryzyka związane z reklamacjami.
 5. Wpływ ustawy na wzorce świadczenia usług i regulacje wewnętrzne.
  • procedura składania i rozpatrywania reklamacji
  • treść wzorców świadczenia usług
 6. Instytucja Rzecznika Finansowego.
  • rola Rzecznika
  • uprawnienia Rzecznika
  • coroczne sprawozdanie przekazywane Rzecznikowi
  • kary pieniężne
  • pozasądowe postępowanie przed Rzecznikiem
  • istotne poglądy

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do podmiotów rynku finansowego w rozumieniu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji pożyczkowych, zakładów ubezpieczeń.

Czas trwania

1 dzień, 6 godzin dydaktycznych

Prowadzący

Radca prawny i trener, zajmujący się m.in. kwestiami związanymi ze świadczeniem usług bankowych (rachunki, kredyty, depozyty), ochroną konsumenta w branży bankowej, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ochroną danych osobowych, prawem spółdzielczym. W ostatnich latach prowadził szereg projektów wdrożeniowych dotyczące kluczowych regulacji w działalności bankowej m.in. w zakresie bezpieczeństwa płatności internetowych, zarządzania reklamacjami, rachunków uśpionych, maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu i in.

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.