Ryzyka Filaru II - zarządzanie w banku,
wymagania nadzoru bankowego

Kod szkolenia: 
T051

Korzyści

Uczestnicy zapoznają się z nowymi wymaganiami w zakresie zarządzania ryzykiem kapitałowym oraz nowymi zasadami współpracy z nadzorem bankowym w zakresie kalkulacji kapitału wewnętrznego, budowania strategii i planów kapitałowych.

Program

I. Wprowadzenie

 1. Wyjaśnienie pojęć:

  • kapitał regulacyjny
  • kapitał wewnętrzny / kapitał ekonomiczny
  • PD, EAD, LGD, default
 2. Przykłady wyliczania: EAD, LGD, wartości wymogów kapitałowych, aktywów ważonych ryzykiem

II. II Filar – znaczenie, zakres, obowiązki banków, wymagania dla nadzoru

 1. II Filar w NUK
 2. II Filar w CRD
 3. II Filar wg dokumentów CEBS (Europejski Komitet Nadzorców Bankowych)
 4. II Filar wg GINB (omówienie dokumentów konsultacyjnych DK/72F oraz DK/8/BS).

III. Ryzyka II Filaru

 1. Ryzyko płynności
 2. Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
 3. Ryzyko koncentracji
 4. Ryzyko operacyjne, ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe (w części niepokrytej w Filarze I)
 5. Ryzyko kapitałowe
 6. Inne rodzaje ryzyka: strategiczne, kontrahenta, rezydualne, cyklu gospodarczego, kraju, modeli

IV. Zarządzanie ryzykami II Filaru

 1. Identyfikacja, analizy, pomiar / szacowanie wartości, kontrola
 2. Sprawozdawczość wewnętrzna / sprawozdawczość zarządcza – zakres, częstotliwość, jednostki sprawozdawcze 
 3. Mapowanie ryzyka

V. Wymagania nadzoru bankowego w zakresie II Filaru

 1. ICAAP – bankowy proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego:

  • znaczenie procesu ICAAP w systemie zarządzania bankiem
  • budowa strategii i planów kapitałowych
  • przełożenie poziomu ryzyka banku na wielkość dodatkowych wymogów kapitałowych
  • testy warunków skrajnych
 2. SREP – proces przeglądu i oceny nadzorczej:
  • analizy profilu ryzyka banku
  • działania i techniki nadzorcze
  • nałożenie dodatkowych wymogów kapitałowych

Uczestnicy

Do udziału w seminarium serdecznie zapraszamy przedstawicieli średniej i wyższej kadry kierowniczej banku, pracowników komórek kontroli wewnętrznej i audytu oraz pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem operacyjnym.

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Specjalista z Narodowego Banku Polskiego, doświadczony dydaktyk

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.