Skuteczna obsługa klienta banku
w procesie reklamacji

Kod szkolenia: 
SOR

Korzyści

 1. Poznanie zachowań klientów trudnych oraz technik skutecznego postępowania w procesie reklamacji produktu i usługi bankowej
 2. Doskonalenie umiejętności bezpośredniego komunikowania się z osobami zgłaszającymi reklamacje i pretensje w sposób agresywny
 3. Poznanie metod eliminowania obiekcji klienta
 4. Nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności skutecznej autoprezentacji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących
 5. Wypracowanie umiejętności skutecznej i bezkonfliktowej obsługi reklamacji

Metoda

 1. Miniwykłady wprowadzające do poszczególnych problemów
 2. Analiza przypadków ilustrujących poszczególne zagadnienia – dyskusja nad nimi
 3. Warsztaty umiejętności:
  • symulacje rozmów z trudnym klientem banku w procesie reklamacji wg specjalnie przygotowanych scenariuszy
  • negocjacje z trudnym klientem (nagrywane na taśmę wideo)
  • obrona banku przed atakami klienta – symulacja sytuacji
  • obrona własnej godności w rozmowie z trudnym klientem – ćwiczenia praktyczne

Program

1.  Zasady komunikacji interpersonalnej w rozmowach z trudnym klientem banku

 • typologia klientów trudnych
 • rodzaje i źródła zachowań klienta określanych mianem: trudne
 • zasada pierwszego wrażenia w relacjach z trudnym klientem (reguła sprzężenia zwrotnego)
 • mowa niewerbalna w komunikowaniu z trudnym klientem
 • język i sposób prowadzenia rozmowy z osobą agresywną

2.  Rozmowa bezpośrednia z klientem trudnym w procesie reklamacji usługi bankowej

 • aktywne słuchanie klienta zdenerwowanego
 • parafrazowanie wypowiedzi klienta trudnego
 • zadawanie pytań klientowi trudnemu
 • proces wyjaśniania w rozmowie z klientem zgłaszającym obiekcje i poddającym reklamacji produkty bankowe

3.  Zasady autoprezentacji i prezentacji

 • asertywność w kontaktach z trudnymi klientami banku (sztuka odmawiania klientom)
 • praktyka zasad wywierania wrażenia
 • praktyka zasad wpływania na ludzi
 • stres w rozmowie z trudnym klientem
 • panowanie nad własnymi emocjami w rozmowie z trudnym klientem (prawidłowe reagowanie na aluzje i osobiste uwagi klientów)

4.  Negocjacje z trudnym klientem w procesie reklamacji usługi bankowej

 • dowartościowanie klienta trudnego
 • rozważanie potrzeb klienta
 • przedstawienie argumentów na korzyść produktu/usługi bankowej
 • pokonywanie obiekcji klienta – odpieranie zarzutów klienta banku
 • ponowne przedstawianie argumentów na korzyść produktu/usługi bankowej
 • uzyskanie porozumienia z klientem trudnym
 • zamykanie procesu reklamacji – pozyskanie klienta trudnego

5.  Kompetencje doradcy klienta w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez klientów banku

 • umiejętność negocjacji z klientem trudnym (agresywnym, perfekcjonistą, powolnym, apodyktycznym oraz hałaśliwym)
 • umiejętność podtrzymywania kontaktów z trudnymi klientami (zasada: pozyskanie trudnego klienta to pozyskanie lojalnego klienta)
 • wiedza prawna: Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawa o ochronie konsumenta

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do pracowników obsługi klienta banku, do doradców klienta detalicznego i biznesowego.

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Doświadczony trener

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.