Specjalista w zakresie operacji bankowych krajowych i zagranicznych
- egzamin

Kod egzaminu: 
E301

Uczestnicy

Egzamin organizowany jest dla osób pragnących zdobyć stopień zawodowy Specjalisty Bankowego w zakresie operacji bankowych krajowych i zagranicznych.

Zapraszamy zarówno absolwentów studium „Operacje bankowe krajowe i zagraniczne”, jak i pracowników banków przygotowujących się samodzielnie – w trybie eksternistycznym.

Do egzaminu na poziomie specjalisty mogą przystąpić pracownicy banków posiadający stopień dyplomowanego pracownika bankowego lub ubiegający się o jego nadanie.

Wymogi kwalifikacyjne

Znajomość zagadnień objętych programem studium „Operacje bankowe krajowe i zagraniczne”

Organizacja egzaminu

Zgodnie z Regulaminem Egzaminów w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, zatwierdzonym przez Zarząd Związku Banków Polskich i obowiązującym od 1 stycznia 2013 r., egzamin odbywa się przed Komisją powoływaną przez Prezesa ZBP.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna ma formę testu. W trakcie egzaminu ustnego kandydaci odpowiadają na trzy wylosowane pytania, co nie wyklucza pytań dodatkowych.

Osobom, które nie zdały egzaminu, przysługuje prawo do udziału w jednym nieodpłatnym egzaminie poprawkowym w ciągu roku od daty poprzedniego egzaminu.

Przygotuj się do egzaminu - pobierz materiały pomocnicze

Czas trwania

120 minut

Odpłatność

Katowice | 850 zł, w tym 23% VAT