Sprawozdawczość finansowa firmy źródłem wiedzy o kliencie
- identyfikacja ryzyka kredytowego

Kod szkolenia: 
SK02

Korzyści

 1. Szczegółowe poznanie zawartości informacyjnej pełnego sprawozdania finansowego z punktu widzenia oceny zdolności kredytowej klienta
 2. Poznanie i nabycie umiejętności wstępnej analizy bilansu, umożliwiającej określenie możliwości regulowania bieżących zobowiązań z majątku obrotowego klienta oraz szans na spłatę całego zadłużenia w przypadku likwidacji firmy
 3. Nabycie praktycznej umiejętności możliwości spłaty odsetek i rat kapitałowych z właściwego źródła (EBITDA)
 4. Poznanie najważniejszych informacji zawartych w analizie wskaźnikowej i umiejętne ich wykorzystanie wraz z oceną ich rzetelności w świetle powszechnie stosowanych praktyk fałszowania sprawozdań finansowych
 5. Poznanie i właściwe wykorzystanie informacji zawartych w rachunku przepływów pieniężnych w celu ostatecznego sformułowania oceny zdolności płatniczej klienta

Program

1. Obowiązki sprawozdawcze oraz elementy sprawozdania finansowego (0,5 godz.)
Kto, w jakim zakresie, zróżnicowania wynikające z wielkości firmy, prawnej formy własności, prawo do uproszczonej wersji sprawozdania, udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego.

2. Bilans – zawartość informacyjna, zasady wyceny (4 godz.)

 • charakterystyka poszczególnych grup aktywów i pasywów bilansu
 • zasady wyceny aktywów i pasywów oraz elementów wyniku finansowego
 • wykorzystanie informacji zawartych w bilansie, dotyczących głównie kredytu kupieckiego udzielanego i otrzymywanego, do korekty wyniku finansowego w oparciu o faktyczne przepływy pieniężne

  Co to jest bilans i co zawiera. Majątek trwały i obrotowy – jaką funkcję pełni w działalności gospodarczej, jak zarabia, jak jest zaktualizowany do wartości użytkowej i handlowej. Skąd pochodzą pieniądze na jego utrzymanie – składniki kapitału własnego i źródła pochodzenia wniosków, kapitał obcy – formy pożyczania. Informacja o wielkości nieopłaconej sprzedaży i nieopłaconych zakupach w okresie sprawozdawczym i jej wykorzystanie do określenia zdolności płatniczej firmy.

3. Uzupełniające informacje sprawozdawcze (1 godz.)

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • dodatkowe informacje i objaśnienia
  Najważniejsze z punktu widzenia oceny ryzyka dodatkowe wyjaśnienia słowne i liczbowe, m.in. opis przyjętych zasad polityki rachunkowości, deklaracja kierownictwa firmy o zdolności jednostki do kontynuowania działalności, wartość środków trwałych użytkowanych przez klienta, a nieujętych w bilansie, propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty, dane o aktualizacji majątku itp.

4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym – zawartość informacyjna (0,5 godz.)

 • zmiany poszczególnych składników kapitału i ich przyczyny
 • koszty i przychody, które zostały z pominięciem RZiS odniesione na kapitał własny
  Kapitał własny – zmiany i przyczyny tych zmian, koszty i przychody pominięte w RZiS – co nie pozwala na ustalenie ostatecznego wyniku finansowego. Wielkość kapitału własnego pozostającego do dyspozycji jednostki po proponowanym podziale zysku lub pokryciu straty.

5. Analiza bilansu – czynności wstępne (4 godz.)

 • przetworzenie bilansu na potrzeby analizy
 • ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa w świetle gwarancji majątkowej na pokrycie zobowiązań (określenie wypłacalności na wypadek bankructwa)
 • sprawdzenie prawidłowości doboru źródeł finansowania majątku – poziomu kapitału obrotowego i jego pomiar (płynność finansowa firmy w ujęciu statycznym)
  Zadania wstępnej analizy bilansu. Przekształcenie bilansu na potrzeby analizy – podział majątku na trzy grupy różniące się stopniem płynności i utworzenie trzech grup źródeł finansowania, przyjmując termin płatności. Porównanie tych wielkości pozwala na wstępna ocenę możliwości regulowania bieżących zobowiązań z majątku obrotowego klienta, biorąc pod uwagę poziom kapitału obrotowego, a także ocenę ryzyka kredytowego wynikającego ze struktury źródeł finansowania majątku z punktu widzenia własnościowego, czasowego, w tym również na wypadek likwidacji firmy.

6. Ćwiczenia z wykorzystaniem przedstawionych metod analizy bilansu – wstępna analiza bilansów czterech firm, reprezentujących różne rodzaje działalności gospodarczej (3 godz.)
Ćwiczenia polegają na samodzielnej wstępnej analizie finansów czterech firm reprezentujących różne dziedziny działalności gospodarczej zakończonej prezentacją wyników i szczegółowym ich omówieniem co do możliwości bieżącego regulowania zobowiązań krótkoterminowych z majątku obrotowego klienta oraz szans spłaty całego zadłużenia w przypadku likwidacji firmy.

7. Rachunek zysków i strat (1,5 godz.)

 • źródła przychodów i kosztów działalności operacyjnej
 • pozostałe źródła przychodów, kosztów oraz zysków i strat nadzwyczajnych
  O czym informuje RZiS? Podstawowe źródła przychodów działalności statutowej i odpowiadające im koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Źródła pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, podkreślając, że wynik ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych nie dotyczy działalności operacyjnej – co często wprowadza w błąd. Źródła przychodów i kosztów finansowych oraz zysków i strat nadzwyczajnych.

8. Wstępna analiza rentowności finansowej przedsiębiorstwa (1 godz.)

 • szczególne znaczenie rentowności statutowej działalności firmy
 • sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć odsetki z wygospodarowanego zysku na działalności operacyjnej (tj. po wyeliminowaniu doraźnych przychodów operacyjnych)
 • określenie zdolności do rozwoju z uwzględnieniem realnych przepływów pieniężnych, tj. wyniku kasowego
 • wstępne ustalenie możliwości spłaty rat kapitałowych z właściwego źródła
  Memoriałowa zasada ujmowania przychodów i kosztów i jej wpływ na ocenę ryzyka kredytowego. Co oznacza dla banku trwała utrata rentowności na działalności statutowej. Oczyszczenie wyniku finansowego na działalności operacyjnej z doraźnych przychodów operacyjnych celem uzyskania informacji o możliwości spłaty odsetek z wygospodarowanego zysku – EBIT. Ustalenie EBITDA jako źródła spłaty zarówno odsetek, jak i przypadających spłat rat kapitałowych, uwzględniając jej zmniejszenie o ewentualne wypłaty z zysku na konsumpcję oraz zysk papierowy. Projekcja tej wielkości na okresy przyszłe, biorąc dodatkowo pod uwagę powszechną praktykę zawyżania planowanego zysku.

9. Ćwiczenia – wstępna analiza rachunku zysków i strat wybranej firmy za okres trzech lat (2,5 godz.)
Zadaniem uczestników szkolenia jest ustalenie w każdym z trzech lat możliwości spłaty odsetek i rat kapitałowych z właściwego źródła. W przypadku niewystarczających środków, wskazanie, skąd klient wziął pieniądze na pokrycie tych wydatków. Ocena tej sytuacji z punktu widzenia ryzyka kredytowego.

10. Fałszowanie sprawozdań finansowych (0,5 godz.)

 • cel, przyczyny, okoliczności oraz przedmiot fałszowania
 • metody i przypadki fałszowania sprawozdań finansowych
 • podejrzane zjawiska i symptomy fałszowania
  Co to jest fałszowanie, przedmiot i skutki, przykłady fałszowania najczęściej stosowane, wskazanie możliwości zidentyfikowania niektórych praktyk zniekształcania efektów finansowych działalności jednostki.

11. Badanie kondycji finansowej firmy przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej (1,5 godz.)

 • wskaźniki struktury i wiarygodności kredytowej
 • wskaźniki płynności i sprawności zarządzania
 • wskaźniki działalności
 • wskaźniki rentowności
  Prezentacja wskaźników z poszczególnych grup ilustrowana przykładami praktycznego wykorzystania tych informacji, m.in. do określenia szybkości wycofywania przez klienta środków pieniężnych zapasów i należności z tytułu dostaw i usług oraz czasu regulowania zobowiązań z tego tytułu do oceny wpływu tych czynników na jego zdolność płatniczą.

12. Rachunek przepływów pieniężnych – ocena zdolności płatniczych klienta (2 godz.)

 • źródła strumieni pieniężnych wpływających do firmy i kierunki ich wydatkowania
 • układ i zakres informacji zawartych w rachunku przepływów pieniężnych
 • wnioski z oceny rachunku przepływów pieniężnych w odniesieniu do działalności operacyjnej, działalności inwestycyjnej i działalności finansowej
  Do czego służy rachunek przepływów pieniężnych, czym się różni od bilansu i RZiS, omówienie jego budowy. Zawartość informacyjna poszczególnych jego części, działalność operacyjna, inwestycyjna i finansowa, a zwłaszcza sald, w tym głównie przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej, prezentowane wg metody pośredniej i bezpośredniej.

13. Wartość poznawcza przepływów pieniężnych służąca ocenie ryzyka kredytowego – na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa (1,5 godz.)

 • wielkość i kierunki wydatkowania środków w działalności inwestycyjnej i finansowej firmy
 • źródła finansowania tych wydatków
 • ocena źródeł płatności inwestycyjnych i finansowych oraz zasadność wydatkowanych środków
 • identyfikacja ryzyka kredytowego w oparciu o stopień zdolności płatniczej klienta
  Informacje zawarte w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych za okres trzech lat stanowią podstawę do ostatecznego sformułowania oceny ryzyka kredytowego. W punkcie tym prezentowane są poszczególne kroki doprowadzające do określenia stopnia zdolności płatniczej klienta. 

14. Podsumowanie czynności analitycznych umożliwiających identyfikację ryzyka kredytowego (0,5 godz.)
Przypomnienie podstawowych warunków zdolności kredytowej, informacji pozyskiwanych w wyniku wstępnej analizy bilansu i RZiS, warunków płynności finansowej jednostki i sposobów ich ustalenia oraz wykorzystanie informacji zawartych w rachunku przepływów pieniężnych do określenia stopnia ryzyka kredytowego zarówno za okres sprawozdawczy, jak i w ujęciu prognostycznym.

Uczestnicy

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zajmujących się analizą finansową przedsiębiorstw w stopniu podstawowym.

Czas trwania

3 dni / 24 jednostki dydaktyczne

Prowadzący

Dr Stanisława Ewa Rulak

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.