System zarządzania zasobami ludzkimi - projektowanie efektywnego procesu doskonalenia spójnego systemu ZZL - poziom taktyczny zmian

Korzyści

Cele drugiej części szkolenia:

 • przygotowanie organizacji do profesjonalnego modelowania oraz wdrażania profesjonalnych elementów spójnego systemu ZZL

 • szycie na miarę rzeczywistych potrzeb organizacji optymalnych rozwiązań taktycznych w dążeniu do uzyskania spójnego i efektywnego systemu ZZL działającego na rzecz długofalowego rozwoju firmy

 • usamodzielnienie organizacji we wdrażaniu przyszłych, kluczowych zmian w profesjonalnej polityce zarządzania kapitałem ludzkim

 • opracowanie katalogu dobrych praktyk i standardów budujących pożądany wizerunek pracodawcy na lokalnym rynku pracy.

Efekty realizacji drugiej części szkolenia:

 • przyrost wiedzy i kluczowych umiejętności uczestników w zakresie budowania i wdrażania efektywnych procesów spójnego systemu ZZL w firmie

 • wzrost trwałych kompetencji społeczno-zawodowych uczestników szkolenia

 • świadome przyjęcie ról i odpowiedzialności za istotne elementy procesu zarządzania ludźmi i celami w nowoczesnej organizacji, zgodnie z jej krótko- i długodystansowymi celami rozwojowymi

 • modele (wstępne) kluczowych procesów personalnych wchodzących w skład przyszłego, spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi w firmie

 • mapa niezbędnych zasobów, ról, kompetencji, odpowiedzialności do efektywnej i skutecznej realizacji celów i zadań przyszłego spójnego systemu ZZL w firmie

 • katalog niezbędnych narzędzi oraz dobrych praktyk w profesjonalnej polityce personalnej

 • kontrakt wewnętrzny współpracy, współdziałania oraz partnerstwa pomiędzy kluczowymi interesariuszami przyszłych zmian, powstały w oparciu o wspólne doświadczenia i refleksje nad budową zrębów przyszłego systemu ZZL dla firmy

 • wzrost świadomości potrzeby wdrożenia zmian w zarządzaniu kapitałem ludzkim organizacji jako kluczowego czynnika przewagi konkurencyjnej firmy.

Program

Dzień 1

1. Dobór i utrzymanie kadr jako strategiczna funkcja spójnego systemu ZZL

 • dobre praktyki i kluczowe standardy profesjonalnego doboru pracowników
 • znaczenie analizy rynku pracy w kontekście prognoz zatrudnienia i utrzymania pożądanego stanu liczby i kompetencji zawodowych pracowników firmy
 • prognozowanie stanu zasobów ludzkich w kontekście planów rozwojowych organizacji
 • zapobieganie utracie kluczowych kompetencji zawodowych pracowników dla rozwoju organizacji
 • kluczowe role, kompetencje, odpowiedzialności oraz narzędzia w profesjonalnym, efektywnym doborze kadr pracowniczych

Warsztat, praca w grupach, modelowanie zasad optymalnego procesu doboru kadr, impulsy teoretyczne wspierające omawiany problem

2. Efektywna polityka rozwojowa w organizacji

 • diagnozowanie potrzeb rozwojowych pracowników w kontekście bieżących i strategicznych potrzeb rozwojowych organizacji – role, odpowiedzialności, narzędzia
 • efektywne i skuteczne programy rozwojowe dla pracowników
 • polityka rozwojowa organizacji jako skuteczny instrument motywacyjny
 • mentoring, plany sukcesji, model organizacji samouczącej się i samodoskonalącej w rozwoju pracowników
 • ocena pracownika w efektywnych procesach rozwojowych

Aktywny warsztat, lean management, symulacje, case study, metoda problemowa, praca w grupach tematycznych

3. System szkoleń efektywnych biznesowo

 • warunki efektywności inwestycji w szkolenia pracowników
 • diagnozowanie rzeczywistych potrzeb szkoleniowych
 • monitoring efektywności szkoleń
 • jak skutecznie zbudować efektywny system szkoleń w organizacji
 • role i zadania w efektywnych systemach szkoleń pracowniczych

Aktywny warsztat, lean management, symulacje, case study, metoda problemowa, praca w grupach tematycznych, dyskusja, modelowanie procesu

4. Spójna polityka motywacyjna w nowoczesnej organizacji

 • skąd przychodzi motywacja? Źródła i czynniki motywacji pracowników, klucz do efektywnych systemów motywacyjnych i premiowych
 • błędy w motywowaniu pracowników – jak ich unikać?
 • źródła demotywacji pracowników i skutki ich oddziaływania na pracę i postawy pracownicze
 • role w procesie motywowania
 • ile kosztuje motywacja pracowników – zwrot z inwestycji
 • najefektywniejsze systemy motywacyjne i premiowe

Aktywny warsztat, lean management, symulacje, case study, metoda problemowa, praca w grupach tematycznych

Dzień 2

1. Ocena pracownicza w nowoczesnym systemie ZZL

 • rola oceny rezultatów pracy i zaangażowania pracownika w systemowym zarządzaniu kapitałem ludzkim
 • możliwości tkwiące w monitorowaniu ocenie pracy pracownika
 • błędy i zniekształcenia w ocenie pracy i ich wpływ na postawy pracownicze
 • przyszłość organizacji w umiejętności monitorowania i oceny pracy pracownika
 • kompetencje kadry kierowniczej w procesie monitorowania i oceny pracy podwładnych
 • systemowe podejście do oceny pracowników

Aktywny warsztat, lean management, symulacje, case study, metoda problemowa, praca w grupach tematycznych, dyskusja, modelowanie procesu

2. Programy i funkcje wspierające główne filary systemu ZZL w organizacji

 • programy przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom społecznym w organizacji (m.in. mobbing, wypalenie zawodowe, patologie organizacyjne etc.)
 • społeczna odpowiedzialność biznesu w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim
 • polityka socjalna oraz prorodzinnna w budowaniu wizerunku pracodawcy
 • sztuka zwalniania pracowników – dobre praktyki na straży dobrego imienia organizacji

Aktywny warsztat, symulacje, case study, metoda problemowa, praca w grupach tematycznych.

3. Komunikacja wewnętrzna w organizacji najefektywniejszym instrumentem wspierania sytemu zarządzania zasobami ludzkimi

Rola i kluczowe cechy komunikacji wewnętrznej oraz wewnętrznych przepływów informacji w skutecznym i efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi

4. Interesariusze spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji

 • kluczowe kompetencje i role komórki personalnej w zarządzaniu systemem ZZL w organizacji
 • poziomy współpracy i zaangażowania kadry menedżerskiej w realizację zadań i celów systemu ZZL w organizacji

Aktywny warsztat, metoda problemowa, praca w grupach tematycznych

5. Merytoryczne oraz taktyczne podsumowanie szkolenia

Ocena stanu osiągniętych rezultatów I etapu szkolenia

6. Plan działań poszkoleniowych

Opracowanie listy/wstępnego harmonogramu potencjalnych działań bieżących oraz strategicznych realizujących cele na rzecz przyszłych zmian w zakresie budowania, wdrożenia czy też doskonalenia systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji

Narzędzie planistyczne PDP – autorefleksja, refleksja, dyskusja panelowa

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.