System zarządzania zasobami ludzkimi - projektowanie efektywnego procesu doskonalenia spójnego systemu ZZL - poziom strategiczny zmian

Korzyści

Cele I części szkolenia:

 • wprowadzenie do założeń celów i zadań oraz korzyści wynikających z posiadania przez organizację spójnego i efektywnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji

 • analiza i ocena aktualnego stanu zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście potrzeb rozwojowych organizacji

 • identyfikacja rzeczywistych potrzeb organizacji w zakresie budowania efektywnego i skutecznego systemu zarządzania

 • określenie kluczowych celów oraz filarów efektywnego i skutecznego systemu ZZL istotnych dla przyszłego rozwoju organizacji

 • diagnoza stanu kompetencji (kadry menedżerskiej różnych szczebli zarządzania oraz służb personalnych), niezbędnych do budowania, doskonalenia oraz zarządzania efektywnym i skutecznym systemem ZZL

 • diagnoza stanu różnorodnych zasobów istotnych dla wprowadzenia zmian w zakresie efektywnego systemu polityki ZZL.

Efekty realizacji I części szkolenia:

 • wzrost wiedzy uczestników w zakresie najnowszych trendów w realizacji celów i zadań w nowoczesnych systemach zarządzania zasobami ludzkimi

 • wielopłaszczyznowa diagnoza, analiza i ocena stanu gotowości organizacji do projektowania oraz wdrażania zmian w zakresie ZZL

 • miniprojekt efektywnego systemu ZZL sporządzony przez uczestników szkolenia w oparciu o uzyskane rezultaty wspólnej diagnozy

 • nawigacyjna mapa kluczowych zmian w zakresie przyszłego kształtu systemu ZZL w organizacji wraz ze wstępnymi założeniami taktycznymi tegoż procesu

 • wzmocnienie postawy zaangażowania oraz partycypacji kadry menedżerskiej w proces budowania optymalnych rozwiązań rozwojowych dla organizacji.

Program

Dzień 1

I. Wprowadzenie do celów i założeń realizacji projektu szkoleniowego

 1. Przyjęcie efektywnych zasad pracy zorientowanych na wymierne rezultaty
 2. Zdefiniowanie oczekiwań i potrzeb grupy wynikających z procesowego podejścia do rozwoju ich przyszłych kompetencji – wspólna analiza, checklista, kontrakt
 3. Określenie stanu kompetencji uczestników na wejściu do pracy nad kluczowymi zagadnieniami projektu szkoleniowego – mapa kompetencji
 4. Zdefiniowanie kluczowych celów i rezultatów realizacji projektu szkoleniowego, zgodnych z potrzebami organizacji – miniwarsztat

II. System zarządzania zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji

 1. Organizacja jako spójny system wewnętrzny, działający w zmiennym otoczeniu i stojące przed nią wyzwania
 2. Kluczowe trendy, cele, założenia, szanse, korzyści oraz ograniczenia w spójnej polityce zarządzania zasobami ludzkimi
 3. Najczęściej występujące błędy i ich konsekwencje w realizacji zadań i celów systemu ZZL w organizacji
 4. Kluczowe funkcje personalne wchodzące w skład profesjonalnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi

Interaktywna prezentacja, dyskusja, wnioski kształtujące kierunek pracy w projekcie szkoleniowym

III. Strategia rozwojowa LOGSTOR kontra optymalny, spójny system ZZL

 1. Pogłębiona analiza potrzeb organizacji w zakresie budowania oraz doskonalenia spójnego systemu tj.:

  • kluczowe cele, założenia zarządzania zasobami ludzkimi w rozwoju organizacji
  • ryzyka, bariery, ograniczenia, wynikające z otoczenia wewnętrznego oraz zewnętrznego organizacji
  • oczekiwane niezbędne rezultaty, korzyści w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim na rzecz rozwoju organizacji

Warsztat strategiczny w oparciu o dostępne narzędzia analizy, w tym analizy strategicznej, impulsy teoretyczne wspierające omawiany problem

IV. Kluczowe funkcje personalne w spójnym systemie ZZL firmy, wspierające przyszły, stabilny rozwój organizacji

 1. Opracowanie strategicznego kokpitu głównych elementów spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi dla przedsiębiorstwa w oparciu o wcześniejsze rezultaty analizy, między innymi:

  • funkcja doboru pracowników
  • funkcja rozwoju pracowników
  • funkcja motywowani pracowników etc.

Warsztat strategiczny, praca w grupach – mapowanie kluczowych funkcji, impulsy teoretyczne wspierające omawiany problem

Dzień 2

I. Modelowanie głównych funkcji i procesów ZZL zdefiniowanych, jako kluczowe dla rozwoju firmy

Warsztat, praca w grupach, lean management, modelowanie optymalnego procesu doboru kadr, impulsy teoretyczne wspierające omawiany problem

II. Projekt strategicznych zmian w zakresie budowania, doskonalenia oraz wdrożenia optymalnego, spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi w firmie

 1. Opracowanie głównych elementów zmian w doskonaleniu optymalnego systemu ZZL w formie wstępnej koncepcji, zawierającej najistotniejsze obszary polityki personalnej, doskonalonego systemu zarządzania kapitałem ludzkim – mapa nawigacyjna przyszłej zmiany
 2. Określenie niezbędnych zasobów, ról i kompetencji we wdrażaniu zmian w zakresie budowy i doskonalenia systemu ZZL w przedsiębiorstwie – aktywny warsztat – lean managament

III. Mapa kompetencji menedżerskich istotnych dla wdrożenia zmian w zakresie efektywnego i spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji

 1. Standardy doboru oraz powierzania stanowisk kierowniczych na różnych szczeblach organizacji jako klucz do stabilnej polityki personalnej w organizacji
 2. Model kompetencyjny szefa – pożądana sylwetka społeczna i zawodowa stanowisk dla stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwie jako gwarancja efektywnego zarządzania ludźmi i celami w firmie
 3. Plan aktywnego rozwoju kompetencji kierowniczych dla spójnego i skutecznego wdrożenia potencjalnego systemu ZZL w organizacj

Aktywny warsztat, praca w grupach, case study, autodiagnoza

IV. Merytoryczne oraz taktyczne podsumowanie I etapu szkolenia

 1. Ocena stanu osiągniętych rezultatów I etapu szkolenia
 2. Przyjęcie kluczowych założeń dla II etapu szkolenia jako rezultat rzeczywistego rozpoznania potrzeb w zakresie kontynuacji rozwoju niezbędnych kompetencji uczestników zaangażowanych w proces doskonalenia zarządzania kapitałem ludzkim organizacji

V. Plan działań poszkoleniowych

Opracowanie w podsumowaniu szkolenia minikoncepcji działań możliwych do wykonania przez uczestników I etapu szkolenia, realizujących wstępne działania na rzecz przyszłych zmian w zakresie budowania, wdrożenia czy też doskonalenia systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, tym samym przygotowujących grupę uczestników do II etapu szkolenia.

Narzędzie planistyczne PDP – autorefleksja, refleksja, dyskusja panelowa

Uwaga

Drugi etap szkolenia, z uwagi na jego zakładaną efektywność oraz możliwość wykorzystania rezultatów z pierwszego etapu pracy nad projektem szkoleniowym, uwzględniałby i bazował na jego efektach, traktując rozwój kadr procesowo na rzecz rzeczywistych, przyszłych zmian w organizacji. Tym samym projekt drugiego etapu szkolenia jest gotową na elastyczne zmiany koncepcją, kontynuującą generalne założenia budowy i doskonalenia efektywnego systemu ZZL.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.