Szkoła Ryzyka Kredytowego: Detal i Klient Korporacyjny

Program

Dzień I  (8 godzin)

Charakterystyka ryzyka kredytowego w bankowości detalicznej – kredyty niezabezpieczone i zabezpieczone dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej

 1. Definicja klienta detalicznego w polskiej praktyce bankowej
 2. Pojęcie formalnej i merytorycznej weryfikacji zdolności kredytowej klienta detalicznego nie prowadzącego działalności gospodarczej
 3. Pojęcie i zastosowanie scoringu klienta detalicznego
 4. Podstawy regulacyjne badania zdolności kredytowej klienta detalicznego – prawo bankowe, rekomendacje KNF, przesłanki wprowadzenia zmian w Rekomendacji T i S, ustawa o kredycie konsumenckim, kwestia klauzul niedozwolonych       
 5. Wykorzystanie zewnętrznych baz danych w procesie oceny ryzyka kredytowego w świetle Rekomendacji S i T. Charakterystyka zewnętrznych baz danych stosowanych w Polsce

5. Wymagania dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych o nieruchomościach w ramach Rekomendacji  J – najistotniejsze zmiany.

     6. Problemy w ocenie ryzyka kredytowego osoby fizyczne w warunkach polskich :

 • forma zatrudnienia a proces analizy ryzyka kredytowego
 • wyznaczanie wskaźników niezbędnych do oceny ryzyka kredytowego osoby fizycznej
 • problem wkładu własnego i jego ubezpieczenia
 • Maksymalne poziomy LtV . Wyznaczanie i monitoring LTV.

      7. Proces monitoringu ryzyka kredytowego, w tym      Proces monitoringu zabezpieczeń w świetle Rekomendacji J, S , T i innych regulacji (Rekomendacja R oraz Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z  2008 o rezerwach celowych)

8. Spór o kredyty walutowe

Dzień II (8 godzin) i dzień III (8 godzin)

Charakterystyka ryzyka kredytowego związanego z finansowaniem klientów segmentu bankowości korporacyjnej i MŚP.

 1. Definicja klienta segmentu bankowości korporacyjnej i MŚP w świetle regulacji i praktyki bankowej.
 2. Zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na poszczególne rodzaje kredytów i gwarancji.
 3. Gwarancje BGK i działalność Funduszy Poręczeń Kredytowych.
 4. Pojęcie zdolności i wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa.
 5. Formalna i merytoryczna zdolność kredytowa przedsiębiorstwa.
 6. Metodyka oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego związanego z finansowaniem przedsiębiorstw:
  • zróżnicowanie metod oceny w ramach segmentu klientów bankowości korporacyjnej i MŚP,
  • metody identyfikacji środków na spłatę kredytów i limity kredytowe na klienta,
  • rola, znaczenie i kluczowe aspekty analizy ekonomicznej,
  • wpływ podmiotów powiązanych na zdolność kredytową przedsiębiorstwa i ryzyko związane z jego finansowaniem,
  • pojęcie kreatywnej i agresywnej rachunkowości,
  • weryfikacja realności prognoz finansowych,
  • analiza historycznych i prognozowanych sprawozdań finansowych,
  • identyfikacja istotnych ryzyk związanych z finansowaniem przedsiębiorstwa,
  • praktyczny przykład oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego związanego z finansowaniem przedsiębiorstwa.
 7. Specyfika oceny sytuacji finansowej mikroprzedsiębiorstw.
  • kluczowe dla oceny informacje dotyczące ewidencji księgowej mikroprzedsiębiorstw prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej,
  • wpływ sytuacji prywatnej właściciela na sytuację finansową mikroprzedsiębiorstwa.
 8. Wykorzystanie wniosków z analizy przedsiębiorstwa dla formułowania umowy kredytowej:
  • pojęcie „due diligence” przed uruchomieniem kredytu,
  • klauzule finansowe i ochronne w umowie kredytowej.
 9. Analiza przedsiębiorstwa w procesie monitorowania kredytu
  • znaki ostrzegawcze w sprawozdaniach finansowych w praktyce kredytowania - przykłady,
  • reakcja banku na różne znaki ostrzegawcze.

Dzień IV (8 godzin)

I. Finansowanie specjalistyczne jako przykład finansowania  korporacyjnego (8 godzin)

 

 1. Pojęcie finansowania specjalistycznego w świetle regulacji bankowych
 • project finance
 • trade finance
 • commodity finance
 • object finance
 • real estate finance i jego rodzaje
 1. Rodzaje finansowania specjalistycznego i porównanie z typowym finansowaniem korporacyjnym
 2. Podejście slotowe w finansowaniu specjalistycznym
 3. Metodyka badania zdolności kredytowej w finansowaniu specjalistycznym

Uczestnicy

Pracownicy  banków zatrudnieni w centralach banków w departamentach  sprzedaży, departamentach ryzyka  kredytowego oraz departamentach audytu wewnętrznego. Szkolenie może być też przydatne dla osób pracujących w obsłudze klientów w oddziałach oraz członków komitetów kredytowych w oddziałach i w centralach banków. 

Prowadzący

Doświadczeni pracownicy banków z wieloletnim stażem.

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.