Tajemnica bankowa w świetle uregulowań ustawy Prawo bankowe

Kod szkolenia: 
Z23

Korzyści

Poznanie uregulowań Prawa bankowego w zakresie istoty, zakresu i cech szczególnych tajemnicy bankowej, przyswojenie zasad udostępniania informacji stanowiących tajemnicę podmiotom zewnętrznym, w tym Policji i Prokuraturze, poznanie praktycznych aspektów żądania dostępu do tajemnicy przez organy ścigania, w tym m.in. problematyka przesłuchania pracowników banku

Program

I. Rodzaje informacji występujących w instytucjach bankowych i podlegających ochronie prawnej

 1. Tajemnica bankowa
 2. Tajemnica zawodowa (służbowa)
 3.  Dane osobowe

2. Tajemnica bankowa

 1. Definicja tajemnicy bankowej określona w art. 104 ust. 1 Prawa bankowego: „wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje”:

  • pojęcie i zakres „czynności bankowych”
  • czas obowiązywania tajemnicy bankowej
 2. Podmioty i osoby obowiązane do przestrzegania tajemnicy bankowej:
  • banki
  • osoby w nich zatrudnione
  • osoby za pośrednictwem których bank wykonuje czynności bankowe
 3. Przypadki, w których podmioty nie są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy bankowej – art. 104 ust. 2 Prawa bankowego
 4. Określenie beneficjenta tajemnicy bankowej i jego uprawnienia z art. 104 ust. 3 cyt. ustawy:
  • klient jako beneficjent tajemnicy bankowej
  • prawo klienta związane z tajemnica bankową
 5. Uprawnienia Policji w zakresie dostępu do informacji stanowiących tajemnicę bankową w świetle art. 104 ust. 4 cyt. ustawy
 6. Obowiązek banku udzielenia informacji stanowiącej tajemnicę bankową innym podmiotom:
  • podmioty uprawnione do żądania informacji zgodnie z ust. 1 art. 105 Prawa bankowego
  • sądy i prokuratura jako odbiorcy informacji objętych tajemnicą
  • forma i treść decyzji sądowo-prokuratorskich będących podstawą żądania informacji
  • problematyka przesłuchania pracowników banków jako świadków na okoliczności objęte tajemnicą bankową
 7. Nowelizacja ustawy Prawo bankowe w zakresie dostępu do tajemnicy bankowej z maja 2004 r.:
  • rozszerzenie dostępu dla prokuratora na mocy art. 106 b ustawy
  • dostęp do informacji stanowiących tajemnicę bankową w trybie art. 106 c ustawy
  • dostęp do informacji stanowiących tajemnicę bankową w kontekście walki z praniem pieniędzy
 8. Odpowiedzialność karna pracowników banku związana z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony tajemnicy bankowej:
  • odpowiedzialność za ujawnienie tajemnicy bankowej – art. 171 ust. 5 Ustawy Prawo bankowe
  • odpowiedzialność za zatajenie prawdziwych informacji przekazanych organom uprawnionym – art. 171 ust. 4 cyt. ustawy

III. Tajemnica zawodowa

 1.  Zakres pojęcia tajemnicy zawodowej w instytucjach bankowych
 2.  Szczególna ochrona informacji dotyczących ochrony i zabezpieczenia placówek bankowych
 3.  Zasady i tryb udostępniania tajemnicy zawodowej innym osobom i podmiotom
 4.  Odpowiedzialność karna pracownika banku za ujawnienie tajemnicy zawodowej

IV. Informacje stanowiące dane osobowe występujące w bankach

Uczestnicy

Seminarium adresowane jest do wszystkich pracowników banków zainteresowanych tematyką.

Czas trwania

1 dzień / 8 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Prawnik, doświadczony dydaktyk

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.