Trening menedżerski

Kod szkolenia: 
Z33

Korzyści

Cele zajęć:

 1. Uświadomienie uczestnikom roli i znaczenia menadżera w procesie zmian w organizacji
 2. Poznanie etapów i mechanizmów zmiany i sposobów działania w okresie przemian
 3. Zwiększenie gotowości do akceptowania i angażowania się w zmianę
 4. Wzrost kompetencji w zakresie efektywnego zarządzania czasem i organizacji pracy
 5. Pogłębienie wiedzy na temat metod planowania i organizowania pracy
 6. Doskonalenie umiejętności efektywnej organizacji własnego czasu
 7. Rozwijanie umiejętności stanowienia celów i określania priorytetów
 8. Poznanie zasad budowania zespołów projektowych

Metoda

 • wykład interaktywny
 • gra dydaktyczna
 • ćwiczenia w parach i grupach
 • sesje pytań i odpowiedzi
 • testy
 • studia przypadków
 • dyskusje grupowe (wymiana doświadczeń na forum grupy)

Program

I. Kierowanie zmianami i innowacją w organizacji (6 jedn. dydakt.)

 1. Dlaczego planowanie zmianą jest potrzebne we współczesnej organizacji?
 2. Rodzaje zmian
  • strategiczne
  • operacyjne
 3. Modele skutecznego wprowadzania zmian (Lewina, Beckharda, Turleya)
 4. Człowiek i organizacja w procesie zmian
  • reakcje na zmiany:

   • pozytywne
   • negatywne
  • różne sposoby opierania się zmianom i metody postępowania z oporem
  • emocjonalny cykl zmiany
 5. Ekologia zmian
 6. Menadżer w procesie zmian
  • menadżer propagatorem zmian
  • obszary odpowiedzialności menadżera (opracowanie wizji nowej organizacji, komunikowanie potrzeby zmian, wizja zmian)
 7. Doskonalenie organizacji – kierowanie twórczością i innowacją

II. Zarządzanie sobą w czasie (4 jedn. dydakt.)

 1. Osobiste nastawienie do czasu. Do czego potrzebne jest nam zarządzanie czasem
 2. Analiza wykorzystania czasu: identyfikacja złodziei czasu
 3. Reguły dobrego planowania w praktyce – jaki powinien być cel, by można go osiągnąć
 4. Techniki planowania:
  • planowanie 40/60
  • analiza ABC
  • planowanie krótko-, średnio- i długoterminowe
 5. Rytm wydajności i koncentracji – kiedy jesteśmy najbardziej efektywni? Planowanie dnia
 6. Ustalanie priorytetów według pilności i ważności. Zastosowanie matrycy Eisenhowera – analiza zadań
 7. Zasada Pareto (20/80) – jak zwiększać efektywność działania?
 8. Analiza własnych ograniczeń i przeszkód w gospodarowaniu czasem

III. Kierowanie zespołami projektowymi (6 jedn. dydakt.)

 1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, a struktura organizacyjna projektu i zespołu projektowego
 2. Kierownik projektu – cechy osobowe, wymagane umiejętności
 3. Błędy popełniane przez kierowników projektów
 4. Zespół projektowy
  • cechy zespołu projektowego
  • zasady skuteczności zespołu projektowego
  • struktury zespołu projektowego
  • sposoby określania zadań, uprawnień i odpowiedzialności
  • cechy pożądanych członków zespołu projektowego
 5. Kierowanie zespołem projektowym
  • fazy życia zespołu
  • komunikacja w projekcie
  • budowanie synergii zespołu
 6. Kształtowanie zespołu a rola menadżera projektu
 7. Sposoby wpływu na wydajność zespołu
  • budowanie komunikacji
  • tożsamość zespołu
  • motywowanie
  • prowadzenie spotkań
  • konflikty i sposoby ich rozwiązywania

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Aleksandra Skwara

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.