Wpływ prawnych form zabezpieczenia spłaty kredytów
na szybkość i skuteczność procesu windykacyjnego

Kod szkolenia: 
P012

Korzyści

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • sposobów windykacji
 • możliwości odzyskania należności banku w poszczególnych etapach
 • postępowania windykacyjnego prowadzonego przez bank.

Program

1. Rodzaje prawnych form zabezpieczenia spłaty kredytów:

 • zabezpieczenia rzeczowe
 • zabezpieczenia osobowe

2. Podstawowe rodzaje zabezpieczeń stosowanych przez banki:

 • poręczenie cywilne
 • poręczenie wekslowe
 • hipoteka
 • ubezpieczenie kredytu
 • zastaw na prawach
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • przelew/cesja wierzytelności
 • pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym

3. Etapy procesu windykacyjnego a rodzaje zabezpieczeń:

 • monitoring
 • restrukturyzacja
 • ugoda
 • przystąpienie do długu/przejęcie długu
 • windykacja firmy zewnętrznej
 • sekurytyzacja
 • windykacja sądowa
 • egzekucja

4. Podsumowanie

Uczestnicy

Seminarium adresowane jest do pracowników banków zatrudnionych w wydziałach monitoringu, windykacji i restrukturyzacji.

Czas trwania

1 dzień / 8 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Bożena Cyrol

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.