Współpraca z małymi firmami - analiza dla celów sprzedażowych,
praktyczna ocena zdolności kredytowej

Kod szkolenia: 
SK44

Korzyści

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy o ekonomiczno-podatkowych aspektach działalności gospodarczej przedsiębiorstw prowadzących uproszczoną księgowość i jej wykorzystanie przy praktycznych analizach dla celów kredytowych bądź sprzedażowych. Wskazanie praktycznych mechanizmów wyznaczenia zdolności kredytowej.

Metoda

Wszystkie wskazane w programie zagadnienia omawiane są na przykładach z wykorzystaniem arkusza MS Excel. Najważniejsze omawiane tematy wspierane są dodatkowo ćwiczeniami przeprowadzanymi z udziałem uczestników.

Program

I. Prawne (podatkowe) ramy działalności gospodarczej prowadzonej w formie:

 1. Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 2. Ryczałtu ewidencjonowanego
 3. Karty podatkowej

II. Charakter uprzywilejowania podatkowego małych firm i jego skutki w zakresie dostępności dokumentacji dla celów analiz kredytowych

III. Rozdźwięk pomiędzy ewidencjami prowadzonymi dla celów podatkowych a realnym cash flow

IV. Schematy biznesowe i dokumentowe działalności małych firm

 1. Specyfika ewidencji działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej
 2. Księgowanie kosztów podatkowych i niepodatkowych
 3. Amortyzacja (w tym jednorazowa) w małych firmach i jej wpływ na cash flow
 4. Problem środków zamortyzowane podatkowo i nadal generujących korzyści ekonomiczne
 5. Hipotetyczne wyniki netto małych firm – sposób wyznaczenia i interpretacja
 6. Transfery pieniężne: od właścicieli do firmy i z firmy do właścicieli
 7. Należności i zobowiązania małych firm
 8. Zapasy – sposób ujęcia, wyceny, rozliczania sprzedaży
 9. Remanent w małej firmie – wpływ na „hipotetyczny” wynik finansowy, cash flow, obciążenia podatkowe
 10. Ewidencja leasingu, nakładów inwestycyjnych, operacji importowo-eksportowych

V. Problem kapitału własnego w małej firmie (teoretyczny charakter kapitału małej firmy i jego zmienność w czasie, transfery zmniejszające i zwiększające kapitał)

VI. Praktyczne aspekty wyznaczania zdolności kredytowej małych firm w warunkach braku pełnej księgowości

 1. Budowa zamkniętych modeli analitycznych na bazie bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych w układzie funds flow:

  • interpretacja danych historycznych
  • implementacja założeń operacyjnych (w tym kapitału obrotowego) do prognoz finansowych
  • analiza zapotrzebowania na kredyty obrotowe i inwestycyjne – „szycie produktu na miarę”
  • uwzględnianie transferów zewnętrznych
  • odczytywanie zdolności kredytowej i parametryzowanie produktu/produktów kredytowych
  • planowanie obciążeń podatkowych
 2. Budowa narzędzi informatycznych (quasi-modeli analitycznych) dla oceny zdolności kredytowej firm na ryczałcie ewidencjonowanym i karcie podatkowej:
  • relacje: firma – gospodarstwo domowe i związane z tym transfery pieniężne
  • wyznaczanie zapotrzebowania na finansowanie
  • wyznaczanie zdolności kredytowej i parametryzowanie produktów kredytowych

VII. Ryzyka pojawiające się w działalności małych firm, sposoby pomiaru i eliminacji

 1. Ryzyko podatkowe – utrata uprzywilejowania podatkowego i jego konsekwencje finansowe
 2. Typowe ryzyko operacyjne
 3. Ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej (w warunkach wzrostu kosztu kredytu)

VIII. Analiza wskaźnikowa małych firm: możliwości i ograniczenia

IX. Elementy teorii systemów scoringowych, systemy scoringowe i najczęściej występujące w nich błędy – krótkie zasygnalizowanie tematu

Uczestnicy

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zajmujących się praktyczną sprzedażą produktów i oceną sytuacji finansowej małych firm, a także analizą wniosków kredytowych przedsiębiorstw prowadzących uproszczoną księgowość (PKPR, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa).

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Wieloletni praktyk bankowy z doświadczeniem w biznesie

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.