Wycena derywatów rynku pieniężnego, kapitałowego, walutowego
dla potrzeb ewidencji księgowej

Kod szkolenia: 
ROD2

Korzyści

Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu wyceny transakcji forward, futures, swapowych i opcyjnych dla celów ewidencji księgowej operacji spekulacyjnych i zabezpieczeń oraz poznają różnice pomiędzy wyceną dla celów zawierania transakcji (dealerską) a wyceną ewidencyjną (bilansową).

Program

 1. Podstawowe problemy związane z wyceną instrumentów finansowych i pochodnych wg nowej Ustawy o rachunkowości i Międzynarodowego Standardu Rachunkowości
 2. Wycena walutowych transakcji forward (deliverable forward i non-deliverable forward)
 3. Wycena transakcji FRA
 4. Wycena transakcji futures
 5. Wycena transakcji swap rynku pieniężnego
 6. Wycena transakcji swap stóp procentowych (IRS)
 7. Wycena kapitałowych swapów walutowych (CCS)
 8. Podstawy wyceny walutowych transakcji opcyjnych:
  • wycena opcji europejskich,
  • wycena opcji amerykańskich
 9. Podstawy wyceny opcji na krótkoterminową stopę procentową

Uczestnicy

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników banku zajmujących się ewidencją i rozliczaniem operacji na rynku pieniężnym, kapitałowym i walutowym dokonywanych przez front office oraz dla pracowników pionów rachunkowości i zarządzania finansami dużych przedsiębiorstw i banków.

Uwaga: Wymagana jest podstawowa znajomość instrumentów pochodnych, które są przedmiotem wyceny.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Dr Igor Styn

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.