Wykup wierzytelności, sprzedaż zwrotna, zaciąganie i obsługa zobowiązań w JST

Korzyści

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu finansowania inwestycji samorządowych wierzytelnościami, zaciągania i obsługi zobowiązań według tytułów dłużnych, a także identyfikowania najczęściej popełnianych błędów przy ocenie kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Z uwagi na wielopłaszczyznowy charakter analizowanych zjawisk, szczególny nacisk w trakcie szkolenia zostanie położony na przekaz wybranych zagadnień teoretycznych uzupełniony przykładami z praktyki.

Metoda

Wykład w oparciu o prezentację, dyskusja, przegląd orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych i sądów administracyjnych, analiza przykładów zgłaszanych przez uczestników szkolenia. Możliwość indywidualnej konsultacji.  

Program

1. Wykup wierzytelności w ujęciu cywilnoprawnym:

- Pojęcie i przebieg wykupu wierzytelności

- Strona podmiotowa i przedmiotowa

- Charakter prawny, klasyfikacja oraz treść umowy o wykup wierzytelności

- Specyficzne formy wykupu wierzytelności (factoring, forfaiting)

2. Wykup wierzytelności w ujęciu publicznoprawnym:

- Typizacja umowy o wykup wierzytelności na tle innych tytułów dłużnych

- Transfer wierzytelności a samorządowy dług publiczny

- Prawnopodatkowe implikacje wykupu wierzytelności

- Wykup wierzytelności w świetle prawa zamówień publicznych

3. Zasady zaciągania zobowiązań:

- Podstawy prawne finansowania zwrotnego

- Katalog sytuacji ograniczających korzystanie z finansowania zwrotnego

- Warunki zaciągania zobowiązań

- Konsolidacja zadłużenia

4. Zdolność do obsługi zobowiązań:

- Ocena sytuacji finansowej i zdolności j.s.t. do zaciągania zobowiązań

- Nowa formuła limitu obsługi zadłużenia (art. 243 u.f.p.)

- Warianty optymalizacji sposobu realizacji zadań pod kątem zadłużenia się j.s.t.

- Alternatywne metody pozyskiwania środków a działania in fraudem legis

Czas trwania

1 dzień – 4 godziny dydaktyczne (1 godz. dydaktyczna = 45 min.)

Prowadzący

Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie w Poznaniu. Dziedziny badań naukowych: Prawo finansowe, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji finansów publicznych, aspekty prawnofinansowe długu i deficytu samorządowego, niewypłacalność jednostek samorządu terytorialnego

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.