Wyznaczanie wymogów kapitałowych z tytułu ryzyk bankowych
z uwzględnieniem wymagań prawnych oraz sprawozdawczych

Kod szkolenia: 
T053

Korzyści

Zapoznanie się uczestników z wymaganiami prawnymi i sprawozdawczymi określonymi w uchwałach KNB i COREP w odniesieniu do wymogów kapitałowych z tytułu różnych ryzyk.

Uwaga: Uczestnicy powinni przywieźć ze sobą kalkulatory

Program

I. Filar I NUK w regulacjach obowiązujących banki

 1. Elementy I Filaru NUK zawarte w nowelizacji ustawy Prawo bankowe: fundusze własne, norma adekwatności kapitałowej (art. 127, 128)
 2. Wymagania ogólne zawarte w uchwale 1/2007 (portfel handlowy i bankowy, skala działalności handlowej, rodzaje wymogów kapitałowych, całkowity wymóg kapitałowy, metody statystyczne, współczynnik wypłacalności)
 3. Kalkulacja funduszy własnych (ustawa Prawo bankowe, uchwała 2/2007 KNB)
 4. Norma adekwatności kapitałowej (fundusze własne, kapitał regulacyjny, kapitał wewnętrzny)
 5. Wymogi kapitałowe a przestrzeganie przepisów przez bank (badanie zgodności)
 6. Zadania w ramach systemu kontroli wewnętrznej (kontrola wewnętrzna, audyt wewnętrzny) dotyczące zapewnienia prawidłowości wyznaczania wymogów kapitałowych

II. Filar II w regulacjach obowiązujących banki
Wyznaczanie wymogów kapitałowych – rozwiązania teoretyczne i przykłady praktyczne

 1. Łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego

  • zasady i sposób wyznaczania wymogu
  • oceny wiarygodności kredytowej instytucji zewnętrznych – zasady wykorzystywania przez banki na podstawie uchwał 1/2007 oraz 10/2007 KNB
 2. Łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rynkowego
  • ryzyko walutowe
  • ryzyko cen towarów
 3. Wymóg kapitałowy z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań
 4. Wymóg kapitałowy z tytułu przekroczenia progu koncentracji kapitałowej
 5. Łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego
 6. Całkowity wymóg kapitałowy

III. Ograniczanie ryzyka kredytowego – rozwiązania teoretyczne i przykłady praktyczne

 1. Rodzaje i techniki
 2. Warunki uznawania
 3. Instrumenty finansowe stanowiące zabezpieczenia
 4. Metoda kompleksowa i standardowa

IV. Wymogi kapitałowe wg Sprawozdawczości COREP

 1. Instrukcja pakietu COREP
 2. Arkusze sprawozdawcze dotyczące wymogów kapitałowych

Uczestnicy

Do udziału w seminarium serdecznie zapraszamy przedstawicieli średniej i wyższej kadry kierowniczej banku, pracowników komórek kontroli wewnętrznej i audytu oraz pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem bankowym.

Czas trwania

1 dzień / 8 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Specjalista z Narodowego Banku Polskiego, doświadczony dydaktyk

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.