Zadanie kadry kierowniczej w procesie zmian

Kod szkolenia: 
Z52

Korzyści

 1. Usystematyzowanie najnowszych osiągnięć nauki i wiedzy na temat wprowadzania zmian w organizacji, umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce
 2. Doskonalenie kompetencji menedżerskich w zakresie wdrażania zmian oraz pokonywania ewentualnych barier i oporu występujących w procesie
 3. Implementowania zmian
 4. Rozumienie procesu zmiany jako warunku rozwoju banku i istoty funkcjonowania rynku

Program

1. Zmiana jako istota rozwoju

 • źródła i przyczyny zmian, cele programów zmian
 • obszary zmian: twarde (struktury i systemy), miękkie (czynnik ludzki)
 • poziomy zmian (strategiczne – operacyjne – procesy – kultura – działania)
 • zarządzanie projektami, zespoły projektowe
 • liderzy zmian w organizacji

2. Menedżer – skuteczność we wprowadzaniu zmian

 • rola i zadania menedżera w procesie zmian
 • cechy menedżera sprzyjające wprowadzaniu zmian
 • komunikacja menedżera z zespołem w procesie zmian przed – w trakcie – po

3. Zespół w procesie zmian

 • członkowie zespołu – role i zachowania osób w procesie zmian
 • komunikacja z zespołem
 • indywidualizacja komunikacji z poszczególnymi członkami zespołu

4. Bariery i opór wobec zmian

 •  rodzaje barier i przyczyny ich występowania w organizacji
 •  charakterystyka metod pokonywania barier
 •  opór wobec zmian – źródła i objawy
 •  zapobieganie, prewencja oraz gaszenie pożarów, wykorzystanie oporu jako źródła zmian

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej każdego szczebla, osób odpowiedzialnych za zarządzanie kapitałem ludzkim oraz do kandydatów na stanowiska menedżerskie.

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Zespół wykładowców

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.