Zamówienia publiczne po nowelizacji - warsztaty dla zamawiających

Kod szkolenia: 
ZP2

Korzyści

Uczestnicy zapoznają się z prawidłowymi sposobami udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane: od określenia potrzeb do zawarcia umowy.

Program

 1. Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy

  • definicja zamówienia publicznego kładąca nacisk na odpłatność umowy, m.in. rozważenie kwestii, czy zamówienie, na które zamawiający nie wydatkuje środków, jest zamówieniem publicznym
  • progi kwotowe
  • zamówienia o charakterze mieszanym
  • zamówienia całkowite i częściowo wyłączone spod rządów ustawy
 2. Zasady udzielania zamówień
  • zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców
  • bezstronność i obiektywizm zamawiającego
  • jawność
  • pisemność
  • prowadzenie postępowania w języku polskim
  • traktowanie trybów przetargowych jako podstawowe
 3. Kto przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia – podział kompetencji między kierownika zamawiającego i komisję przetargową
 4. Pozycja wykonawcy zamówienia w postępowaniu
  • warunki podmiotowe udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie
  • wykluczenie wykonawcy z postępowania – przyczyny i dokumentowanie wykluczenia
  • wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
 5. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
  • opis przedmiotu zamówienia
  • określenie wartości szacunkowej zamówienia i dzielenie zamówienia na części
  • wybór trybu postępowania
  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 6. Charakterystyka postępowania w każdym z trybów
 7. Wybór najkorzystniejszej oferty (analiza wszystkich aspektów oferty w zamówieniach publicznych) i dokumentowanie postępowania
 8. Umowy o zamówienia publiczne – cechy szczególne
 9. Środki ochrony prawnej

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do zamawiających publicznych, przede wszystkim jednostek sektora finansów publicznych.

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Marcin Płużański

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.