Zamówienia sektorowe po nowelizacji

Kod szkolenia: 
ZP1

Korzyści

Uczestnicy zapoznają się z prawidłowymi sposobami udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane: od określenia potrzeb do zawarcia umowy.

Program

 1. Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zamówień udzielanych w celu wykonywania zamówień sektorowych
  • definicja zamówienia publicznego kładąca nacisk na odpłatność umowy, m.in. rozważenie kwestii, czy zamówienie, na które zamawiający nie wydatkuje środków, jest zamówieniem publicznym
  • definicja zamawiającego sektorowego
  • definicja praw szczególnych i wyłącznych
  • zamówienia całkowicie i częściowo wyłączone spod rządów ustawy
  • zamówienia o charakterze mieszanym
  • zamówienia sektorowe wyłączone spod rządów ustawy
  • regulacja procedury uzyskania decyzji Komisji Europejskiej o niestosowaniu przepisów ustawy
 2. Zasady udzielania zamówień
  • zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców
  • bezstronność i obiektywizm zamawiającego
  • jawność
  • pisemność
  • prowadzenie postępowania w języku polskim
  • traktowanie trybów przetargowych jako podstawowe
 3. Kto przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia – podział kompetencji między kierownika zamawiającego i komisję przetargową
 4. Pozycja wykonawcy zamówienia w postępowaniu
  • warunki podmiotowe udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie
  • wykluczenie wykonawcy z postępowania – przyczyny i dokumentowanie wykluczenia
  • wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
 5. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
  • opis przedmiotu zamówienia
  • określenie wartości szacunkowej zamówienia i dzielenie zamówienia na części
  • wybór trybu postępowania
  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 6. Charakterystyka postępowania w każdym z trybów
 7. Wybór najkorzystniejszej oferty i dokumentowanie postępowania
 8. Przepisy szczególne
 9. Umowy o zamówienia publiczne – cechy szczególne
 10. Środki ochrony prawnej
 11. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do zamawiających sektorowych, którymi mogą być kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, lotniska i porty morskie, zakłady energetyczne i ciepłownicze, gazownie, zakłady wodno-kanalizacyjne, PKP i zakłady tramwajowe, Polskie Koleje Linowe, przedsiębiorstwa i zakłady autobusowe, Poczta Polska i inne.

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Marcin Płużański

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.