Zarządzanie finansami dla menedżerów i niefinansistów

Korzyści

Udział w szkoleniu umożliwi pracownikowi:

- rozwój umiejętności samodzielnego poruszania się po typowych zagadnieniach z dziedziny finansów

- wzrost kompetencji w zakresie finansów

- rozwój umiejętności analityczno-strategicznych

- rozwój umiejętności oceny projektów inwestycyjnych

- wzrost umiejętności menedżerskich w obszarze kontroli i zmniejszania ryzyka firmy, jak również pozyskiwania kapitałów poza firmą

 

Firma poprzez przeszkolenie pracownika zwiększy możliwość:

- pozyskania środków na realizację rozwojowych projektów inwestycyjnych

- racjonalnego wykorzystania kapitału

- rozwoju i wzrostu swojej pozycji rynkowej poprzez efektywniejszą realizację rozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych

- zwiększenia wartości firmy

- elastycznego podejścia do stale zmieniających się warunków wewnętrznych w firmie oraz warunków rynkowych otoczenia zewnętrznego

Metoda

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie przy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych:

wykładów – prezentacji multimedialnej

dyskusji grupy

case study - analizy przypadków

ćwiczeń – warsztatów w podgrupach.

 

 Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych w trakcie, których zostaną rozwiązane  przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 70% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany.

 

Uczestnicy otrzymają podczas szkolenia materiały teoretyczne oraz zestaw ćwiczeń warsztatowo- praktycznych wspomagających efektywność i skuteczność szkolenia.

 

 Uwaga: Zajęcia warsztatowe prowadzone są z wykorzystaniem kalkulatora z funkcją potęgową X(Y) i/lub laptopa z funkcją Excel.

Program

I DZIEŃ

 1. Podstawy decyzyjne w przedsiębiorstwie

  1. Cele przedsiębiorstwa, a cele zarządzania finansami

  2. Zarządzanie finansowe – znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

  3. Wartość pieniądza jako funkcja czasu

  4. Przykłady i warsztaty praktyczne

 2. Rachunkowość finansowa w firmie

  1. Analiza sprawozdań finansowych i ich interpretacja

   1. Bilans

   2. Rachunek wyników

   3. Przepływy finansowe

  2. Analiza wskaźników finansowych

  3. Przykłady i warsztaty praktyczne

 3. Zarządzanie finansami na rynku pieniężnym i kapitałowym

  1. Podmioty gospodarcze – przedsiębiorstwa i spółki kapitałowe

  2. Instrumenty finansowe rynku pieniężnego

  3. Instrumenty finansowe rynku kapitałowego

  4. Przykłady i warsztaty praktyczne

 

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

 

II DZIEŃ

 1. Budżetowanie przedsięwzięć inwestycyjnych

  1. Analiza progu rentowności i wrażliwości projektów rozwojowych

  2. Wartość zaktualizowana netto

  3. Wewnętrzna stopa zwrotu

  4. Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych

  5. Przykłady i warsztaty praktyczne

 2. Zarządzanie płynnością finansową (kapitałem obrotowym)

  1. Zarządzanie zapasami

  2. Zarządzanie należnościami

  3. Zarządzanie gotówką

  4. Zarządzanie zobowiązaniami

  5. Przykłady i warsztaty praktyczne

 3. Nowoczesne formy i metody finansowania inwestycji

  1. Kredyt, a leasing

  2. Fundusze różnego typu

  3. Fundusze venture capital

  4. Przykłady i warsztaty praktyczne

 

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

Uczestnicy

Szkolenie kierowane jest dla kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, specjalistów i inżynierów zajmujących się finansami, zarządzaniem płynnością finansową, rynkiem pieniężnym i kapitałowym, współpracą z instytucjami finansowymi, w tym m. in. opracowywaniem analiz finansowych, minimalizacją ryzyka, oceną efektywności inwestycji kapitałowych i projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem zmiennej wartości pieniądza w czasie. Powinny w nim wziąć udział osoby z działów: rachunkowości, finansów, podatkowych, organizacji i zarządzania, a nawet marketingu oraz innych. W takim szkoleniu mogą także uczestniczyć wszystkie te osoby, których zainteresowania są bliskie dziedzinie finansów, jak i te, które zamierzają się przekwalifikować w tym kierunku.

Prowadzący

Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom w zakresie finansów. Pracował na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i życiowych, a także w funduszach emerytalnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie szkoleń w zakresie finansów i zarządzania. Pracuje jako starszy wykładowca akademicki na wyższych uczelniach, jak również prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów. W dorobku naukowym ma na koncie kilka artykułów i referatów wygłoszonych i opublikowanych (m.in. "Zarządzanie ryzykiem finansowym", „Innowacyjne instrumenty pochodne”, „Menedżerowie przyszłości”, „Strategie korporacji transnarodowych”, „Kapitał intelektualny w dobie globalizacji”, „Prognozowanie wartości dodanej w przedsiębiorstwie”, czy „Zarządzanie organizacją przyszłości”).

Odpłatność

Cena za usługę szkoleniową obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu wraz z materiałami dydaktycznymi oraz serwis kawowy i lunch.

Druga i kolejne osoby zgłaszane przez tą samą firmę otrzymują 10% zniżki.

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.