Zarządzanie konfliktem - jak diagnozować, rozwiązywać i zapobiegać konfliktom w zespole?

Korzyści

 1. Poznanie istoty i mechanizmów rozwoju sytuacji konfliktowych
 2. Identyfikacja preferowanych zachowań w obliczu konfliktu
 3. Mabycie/rozwinięcie umiejętności diagnozowania źródeł konfliktu w zespole
 4. Wypracowanie praktycznych sposobów rozwiązywania konfliktów w zespole
 5. Poznanie i przećwiczenie praktycznych technik zapobiegania konfliktom w zespole

Program

 1. Istota konfliktu (2 godz. dydakt.)

  1. Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą potrafili:

   • zdefiniować istotne aspekty konfliktu w swoim zespole
   • wykorzystać zdobytą wiedzę nt. istoty konfliktu do bardziej świadomego i planowego reagowania na sytuacje konfliktowe w swoim zespole
  2. Podczas treningu zostaną omówione:
   • definicja konfliktu
   • psychologia i fizjologia konfliktu – funkcjonowanie organizmu w sytuacji konfliktowej
   • konflikt w kategoriach dobry – zły, konstruktywny – destrukcyjny, potrzebny – niepotrzebny
   • tradycyjne i nowoczesne spojrzenie na konflikt w kontekście miejsca pracy
   • typologia konfliktu
  3. Metody zastosowane do przeprowadzenia zajęć:
   • dyskusja moderowana – czym jest konflikt? – analiza zjawiska z wykorzystaniem mapy umysłu
   • komentarz trenera – podsumowanie merytoryczne
   • dyskusja oksfordzka – konstruktywne i destrukcyjne aspekty konfliktu
 2. Źródła i przyczyny konfliktu (4 godz. dydakt.)
  1. Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą potrafili:

   • diagnozować potencjalne obszary konfliktowe w swoim zespole pracowniczym
   • korzystać ze sprawdzonych sposobów eliminacji/ograniczania tych obszarów
  2. Podczas treningu zostaną omówione:
   • koło konfliktu – konflikt relacji, konflikt danych, konflikt interesów, konflikt strukturalny i konflikt wartości (według Moore’a)
   • zarzewia konfliktu – potencjalne punkty zapalne w zespole oraz sposoby ich eliminacji/ograniczania
   • mapa konfliktu zespołu
  3. Metody zastosowane do przeprowadzenia zajęć:
   • ćwiczenie grupowe typu „kukułcze jajo” – wyodrębnienie punktów zapalnych
   • w zespole oraz wypracowanie sposobów ich eliminacji/ograniczania
   • studium przypadku – rozpoznawanie przyczyn konfliktu,
   • prezentacja koła konfliktu oraz narzędzia – mapa konfliktu,
   • ćwiczenie z wykorzystaniem zaprezentowanego narzędzia – sporządzenie
   • mapy konfliktu dla swojego zespołu 
 3. Dynamika rozwoju konfliktu (2 godz. dydakt.)
  1. Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą potrafili:

   • określić emocje osób uczestniczących w konflikcie
   • prawidłowo identyfikować obecny etap rozwoju konfliktu
  2. Podczas treningu zostaną omówione:
   • eskalacja konfliktu – od sporu do konfliktu
   • rola emocji w konflikcie
   • cechy charakterystyczne poszczególnych etapów rozwoju sytuacji konfliktowej
  3. Metody zastosowane do przeprowadzenia zajęć:
   • symulacja sytuacji konfliktowej – odegranie i analiza
   • identyfikacja emocji występujących w konflikcie – metaplan
   • komentarz trenera – etapy rozwoju konfliktu
 4. Reakcje na konflikt (2 godz. dydakt.)
  1. Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą potrafili:

   • wykorzystać wiedzę nt. swoich preferowanych reakcji na konflikt w praktyce
   • wybierać zachowanie optymalne w danej sytuacji konfliktowej
  2. Podczas treningu zostaną omówione:
   • preferowane zachowania – reakcje na konflikt (według Thomasa/Kilmanna)
   • zagrożenia i korzyści wynikające z poszczególnych reakcji na konflikt
   • dopasowanie zachowania do sytuacji – wybór reakcji optymalnej
  3. Metody zastosowane do przeprowadzenia zajęć:
   • kwestionariusz autoanalizy preferowanych zachowań – omówienie wyników, wyciągnięcie wniosków, komentarz trenera
   • praca w grupach – określenie plusów i minusów poszczególnych reakcji oraz analiza przykładów konkretnych sytuacji, w których właściwe jest zastosowanie każdej z nich
 5. Konstruktywne techniki rozwiązywania konfliktów (4 godz. dydakt.)
  1. Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą potrafili:

   • diagnozować sytuacje konfliktowe w zespole, w których wymagana jest interwencja menedżera
   • umiejętnie stosować określone techniki rozwiązywania różnych konfliktów w swoim zespole pracowniczym
  2. Podczas treningu zostaną omówione:
   • interwencja menedżera – kiedy jest wymagana? – konflikt pomiędzy członkami zespołu, członkiem zespołu a resztą, zespół podzielony na skonfliktowane podgrupy
   • sposoby interwencji – formalne i nieformalne
  3. Metody zastosowane do przeprowadzenia zajęć:
   • studia przypadków sytuacji konfliktowych – analiza konkretnych przykładów z praktyki uczestników
   • prezentacja trenera – wybrane techniki rozwiązywania konfliktu w zespole,
   • praca w grupach – wypracowanie zasad, zastosowań i ograniczeń dla każdej z prezentowanych technik interwencyjnych”
 6. Zapobieganie konfliktom w zespole (4 godz. dydakt.)
  1. Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą potrafili:

   • rozpoznawać i zapobiegać nieporozumieniom wynikającym z ograniczeń naszego postrzegania
   • komunikować się w sposób niekonfliktowy dzięki zastosowaniu określonych technik komunikacyjnych
   • asertywnie wyrażać swoje opinie, poglądy, potrzeby i decyzje bez uruchamiania sytuacji konfliktowych
  2. Podczas treningu zostaną omówione:
   • ograniczenia i pułapki percepcyjne
   • pokonywanie barier percepcyjnych i komunikacyjnych
   • komunikaty typu ja
   • język negatywów i pozytywów
   • komunikacja inwazyjna i obronna
   • postawa asertywna – wyrażanie siebie, informacja zwrotna, odmowa
   • zachowania nieasertywne
  3. Metody zastosowane do przeprowadzenia zajęć:
   • studium przypadku – analiza pułapek percepcyjnych i sposobów ich pokonywania
   • prezentacja trenera – techniki komunikacyjne
   • trening symulacyjny w parach – przeformułowywanie komunikatów konfliktogennych
   • kwestionariusz autoanalizy – poziom asertywności
   • odgrywanie ról – asertywne wyrażanie siebie, w tym sztuka niekonfliktowego odmawiania
   • trening symulacyjny – krytykowanie bez podtekstów

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Mirella Kamińska

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.