ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ BANKÓW - nowe zasady udzielania kredytów hipotecznych i konsumenckich

W terminie trzech miesięcy od opublikowania ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami i kredytu hipotecznego i agentami, banki będą zobowiązane stosować zupełnie nowe zasady udzielania kredytów hipotecznych dla klientów detalicznych. Zmiany obejmują wszystkie etapy kredytowania, począwszy od reklamy i  informowania o możliwości uzyskania kredytu, przez proces badania zdolności kredytowej, zawierania umowy, aż po nowe zasady wypowiadania umowy, które musi zostać poprzedzone procesem restrukturyzacji i próbą sprzedaży przez kredytobiorcę kredytowanej nieruchomości.

Ustawa wprowadza także rewolucyjne zmiany dotyczące roli pracowników bankowych w procesie sprzedaży produktów kredytowych, opracowania siatki wynagrodzeń oraz obowiązki w zakresie ich szkolenia i rejestrowania.

Dodatkowo, ustawa zmienia ustawę o kredycie konsumenckim i nakłada na banki kolejne obowiązki informacyjne.

Udział w szkoleniu pozwoli zapoznać się z nadchodzącymi zmianami, dokonać analizy istniejących regulacji pod kątem ich zmiany oraz wytypować pracowników i pośredników do oferowania kredytów hipotecznych.

Program

I. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 roku w         sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi … i ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami - podstawowe cele i zasady interpretacji nowych zasad kredytowania hipotecznego.

II. Akty prawne zmieniane ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad

     pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku  Prawo bankowe.
 2. Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim.
 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku  o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego  i o Rzeczniku Finansowym.
 4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.

III. Zakres stosowania przepisów ustawy:

 1. Zakres podmiotowy.
 2. Zakres przedmiotowy.
 3. Wyłączenia.
 1. Słownik pojęć.

     IV. Wymogi dotyczące pracowników banków oferujących kredyty i zawierających  

            umowy  oraz pośredników kredytowych:

 1. Obowiązek uzyskania zezwolenia KNF.
 2. Obowiązki szkoleniowe.
 3. Obowiązki egzaminacyjne.
 4. Struktura wynagradzania personelu.
 5. Rejestr pośredników kredytu hipotecznego.
 6. Nadzór KNF- obowiązki sprawozdawcze, środki przymusu.
 7. Zasady działania banku w okresie przejściowym.

V. Szczególne obowiązki kredytodawcy przed zawarciem umowy:

 1. Reklamy.
 2. Informacje przedumowne.
 3. Zindywidualizowane informacje niezbędne do porównania kredytów hipotecznych na rynku.

VI. Zakazy i nakazy dotyczące umów powiązanych z kredytem hipotecznym:

 1. Sprzedaż wiązana.
 2. Umowa ubezpieczenia.
 3. Zwrot pobranych kosztów.
 4. Opracowanie i stosowanie zasad dobrych praktyk.
 5. Wysokość oprocentowania i kosztów kredytu.
 6. Zakaz używania określonej terminologii.

VII. Szczególne zasady oceny zdolności kredytowej:

 1. Wniosek o kredyt – wymagania, skutki nieprawdziwych informacji od kredytobiorcy.
 2. Ustawowe założenia oceny zdolności kredytowej.
 3. Zakaz wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank w przypadku  błędnej  oceny zdolności kredytowej klienta.
 4. Wymogi dotyczące wyceny nieruchomości.
 5. Wymogi informacyjne wobec klienta w przypadku negatywnej oceny zdolności kredytowej.
 6. Wymogi informacyjne wobec klienta w przypadku pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

VIII. Umowa o kredyt hipoteczny:

 1. Forma.
 2. Treść.
 3. Wymogi dotyczące oprocentowania.

IX. Zasady wypowiedzenia umowy przez bank:

 1. Obowiązkowa procedura restrukturyzacji zadłużenia.
 2. Umożliwienie kredytobiorcy sprzedaży nieruchomości.
 3. Wypowiedzenie umowy.

X. Prawo kredytobiorcy do odstąpienia od umowy:

1.Termin do odstąpienia.

2. Forma odstąpienia.

3. Zasady ponoszenia kosztów.

XI. Zmiany w ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim:

 1. Rozszerzenie zakresu podmiotowego.
 2. Nowe zasady reklamowania kredytu konsumenckiego.
 3. Rozszerzone obowiązki informacyjne dotyczące kosztów kredytu.
 4. Nowa treść umowy o kredyt konsumencki.
 5. Nowe zasady wypowiadania przez bank umowy o kredyt konsumencki.

XII. Przepisy przejściowe – obowiązki dostosowawcze i rejestracyjne.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do: członków zarządów banków, departamentów prawnych, audytu, pracowników sprzedaży i marketingu.  

Czas trwania

1 dzień / 8 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Katarzyna Marczyńska- arbiter bankowy  

Odpłatność

980,00 (w cenę wliczone są przerwy kawowe oraz lunch)   
Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.